วันอาทิตย์ ๑ กันยายน ๒๕๕๖

เวลา ๑๙.๐๐-๒๐.๓๐ น.
แสดงธรรมงานศพที่วัดชลประทานฯ

ปากเกร็ด นนทบุรี

***********

นิมนต์โดย คุณสุมาลี