เหลียวซ้ายแลขวาหน้าหลัง
ปลูกฝังความพอใจไมตรีจิต
แวดล้อมพร้อมเห็นเป็นมิตร
ใกล้ชิดธรรมชาติสะอาดใจ

สันโดษ มักน้อย มีมากนัก
เพื่อนรัก ร่วมสนิท ชิดใกล้
มิแค่เพียง ผ่านมา ผ่านไป
ทุกสิ่งไซร้ น่างงงวย สวยงาม