พุทธเมตตาธรรมสถาน
ต้อนรับเด็กปิดเทอมด้วยธรรม
กวาดวัด ปฏิบัติบูชา ฝึกเมตตาธรรม
เลี้ยงอาหารบิณฑบาต ฟังโิอวาทสมณะ