ยามเช้าวันนี้เดินผ่านต้นโพธิ์ต้นนี้
เป็นต้นไม้นอกสายตาเพราะอยู่ไกลตา
แต่เจริญเติบโตดีกว่าโพธิ์ต้นอื่นนับสิบต้น
สิ่งที่ไม่ได้รับความใส่ใจและไม่เป็นที่รู้จัก
มักเป็นชีวิตที่ดีและมีประโยชน์อย่างยิ่ง
คนไม่มีชื่อเสียงมักมีความดี ความงาม
และความจริง ในชีวิตของเขาไม่น้อยเลย
(พุทธเมตตาธรรมสถาน ๙๑/๖ ม.๑๓
ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน สค.๗๔๑๓๐)