ต้นโพธิ์ เผื่อแผ่ แด่เพื่อน
ยลเยือน ร่มเย็น เป็นใหญ่
มิท้อแท้ มิแพ้ทุกข์ สนุกใจ
โอบเอื้อ เยื่อใย จิตวิญญาณ
ยามเช้า๒๔/๓/๕๗
สวนหลวงรัชกาลที่๙