ฉันกับเธอ
เจอกับจาก
มากกับหมด
ตดกับเหม็น

ความรักเรืองรองผ่องแผ้ว
ไม่เอาแล้วยึดครองของฉัน
เราต่างมาต่างไปต้องให้ปัน
มิยึดมั่นสิ่งมอบใดตอบแทน