คนเราจะฉลาด-เท่าที่เราโง่
คำหลวงพ่อโพธิ์ท่านสั่งสอน
ค้นพบโง่ รู้แง่ ฉลาดแน่นอน
ฉลาดตอนถอนโง่ปัญญางาม